“ചീന്ത്.com – ഇതെന്റെ കിനാവിൽ മിന്നി തുളുമ്പുന്ന നിറനിലാസ്വപ്നങ്ങളെ ചന്തം ചാർത്തി ഇരുത്തുന്നയിടം!”