“നന്മകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തേക്കാൾ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോകില്ലായിരുന്നു നല്ലവർ ഈ ഭൂമി വിട്ടെങ്ങോട്ടും..!!”

 

* * * END * * *