യഹൂദസ്മരണയും, മീൻകുട്ടയിലെ അസ്തമനവും!

വർക്കല നിന്നും ഒന്നര വയസ്സുകാരി അമ്മുകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അന്ന് രാവിലെ ജനശതാബ്തിയിൽ കേറുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ(ഞാൻ, ഭർത്താവ്) മനസ്സിൽ മൂന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു, ജൂതത്തെരുവും, ചീനവലയും, പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനു പേര് കേട്ട കൊച്ചിയിലെ ഏതേലും നല്ലൊരു കടയിൽ നിന്നൊരു ലഞ്ചും! എറണാകുളത്തെ...

ഒരു കോടിയുടെ പുണ്യം!

വർഷങ്ങൾ മൂന്ന് ആയെങ്കിലും ഇനിയും മറവിയിലേക്കു മായാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട്. തികച്ചും യാദർശ്ചികമായി ഒരു കോലാർ യാത്രയിൽ സംഭവിച്ചത്. കോലാർ എന്താ വിശേഷിച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോലാർ സ്വർണ്ണ ഖനിയുടെ(KGF) സമീപമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുഭവനം. 2014 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഒരു...