ഒരു മരം

ഇഴുകിയും പെരുകിയും ഒന്നായി, ഒന്നിച്ചു പിണഞ്ഞു വളർന്ന കനത്ത മരവും, വളർന്നൊരറ്റങ്ങളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു ശാഖയും ഉപശാഖയും ഇലകളുമായി ഇഴപിരിഞ്ഞു തിരിയുന്നതിനിടയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന സൂര്യന്റെ...

ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി (Day – 4)

ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി (Day – 4) Day – 4 (28/12/2016) ഡൽഹി യാത്ര ശരിക്കും അർത്ഥപൂർണ്ണമായെന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് അക്ഷർധാമിന്റെ പടികൾ കയറുമ്പോൾ ആയിരുന്നു..കരോൾ ബാഗിൽ നിന്നും കേവലം 12km മാത്രം. മെട്രോ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറ്റേതോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്കു വഴുതി വീണ...

ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി (Day – 3)

ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി (Day – 3) Day – 3 (27/12/2016) പുലരും മുൻപേ യാത്ര തിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എങ്കിലും സജിയണ്ണൻ അത് പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. കാരണം വെളുപ്പാൻകാലത്തെ മൂടൽമഞ്ഞു തന്നെ! നേരം വെളുത്തിട്ടാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. അതും വീണ്ടും കേരള ഹൗസിലെ...

ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി (Day – 2)

ഡിസംബറിലെ ഡൽഹി (Day – 2) Day – 2  (26/12/2016) ഇന്നായിരുന്നു ആ സ്വപ്നസുന്ദര താജ് മഹൽ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ടീമിൽ അവിചാരിതമായുണ്ടായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ആഗ്ര യാത്ര ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റി വീണ്ടും ഡൽഹിലേക്ക് തന്നെ ഊളിയിട്ടിറങ്ങി. തലേ ദിവസത്തെ...