“കപ്പയിലയിൽ വെയിൽ വിതറിയ വെള്ളിത്തരികൾ വേനൽമഴ നനഞ്ഞു ശൗര്യം മറന്നു ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നപോൽ..”